Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

In de WHW art. 7.32 lid 4 staat dat een inschrijving voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit geschiedt voor het gehele studiejaar.

Over de mogelijkheid tot tussentijdse inschrijving bestaat in den lande verscjhil van mening. De een zegt dat het altijd mogelijk is, de ander zegt dat het om diverse redenen geweigerd kan worden (bijvoorbeeld om financiële, onderwijsorganisatorische en inhoudelijke redenen). De laatste groep lijkt na diverse uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs gelijk te krijgen. Het instellingsbestuur kan studenten weigeren die zich na 1 september willen inschrijven, mits (in het Inschrijfreglement) is bepaald dat inschrijving na 1 september niet mogelijk is.
Indien het mogelijk is om bij een opleiding tussentijds in te stromen, geschiedt de inschrijving voor het resterende gedeelte van het studiejaar, dus tot en met 31 augustus.

info