Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De inschrijving als student staat slechts open voor degene die kan aantonen de Nederlandse nationaliteit te bezitten of op grond van wettelijke bepaling als Nederlander te worden behandeld (geldige verblijfsvergunning).

Voor EU-studenten is een paspoort voldoende. Zij hebben geen verblijfsvergunning (VTV) nodig om ingeschreven te worden, maar het is wel handig als EU-studenten daarover beschikken, omdat voor andere zaken (bijv. huisvesting) zo'n document wel nodig is. De eis van rechtmatig verblijf geldt niet als betrokkene zich voor de eerste maal inschrijft voor een opleiding en op het moment waarop de opleiding begint jonger is dan 18 jaar. Een 'illegaal' die jonger is dan 18 mag dus worden ingeschreven én hij mag de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven afmaken (uiteraard onder het voorbehoud dat hij het land niet wordt uitgezet). Als hij echter na zijn 18e van opleiding verandert heeft hij een probleem, omdat bij iedere eerste inschrijving voor een opleiding de verblijfsvergunning gecontroleerd moet worden.

Andersom mag iemand die is toegelaten op een geldige verblijfsvergunning (bijv. een asieldocument) zijn opleiding afmaken, ook al wordt de verblijfsvergunning ingetrokken (ook hier geldt het voorbehoud van niet-uitzetten). Er hoeft immers alleen bij de eerste inschrijving gecontroleerd te worden. In art. 7.32, vijfde lid, onderdeel e (WHW), staat ook nog eens expliciet vermeld dat iemand die geen geldige verblijfsvergunning meer heeft de(zelfde) opleiding mag afmaken. Ook de student, van wie de verblijfsvergunning verlopen of ingetrokken is, kan niet van opleiding veranderen. Bij verandering van opleiding moet de verblijfsvergunning immers weer gecontroleerd worden. Bij verandering van opleiding binnen de hogeschool wordt lang niet overal opnieuw de verblijfsvergunning gecontroleerd. Als tussentijds echter 'blijkt' (zonder dat er expliciet gecontroleerd wordt), dat de inschrijving niet overeenkomstig het nationaliteitsvereiste heeft plaatsgevonden, moet het instellingsbestuur alsnog de inschrijving beëindigen. Er wordt echter niet van het instellingsbestuur verwacht dat zij na inschrijving actief onderzoekt of de student nog wel aan de vereisten voldoet (Koppelingswet; Nota n.a.v. het verslag (TK 24 233 nr. 6).

Als een student buiten Nederland 'verblijf houdt' kan hij ook ingeschreven worden. Voor inschrijving geldt dus niet de voorwaarde dat de student in Nederland woont. Voor de bekostiging geldt deze eis echter wél. Alleen studenten die staan ingeschreven bij het GBA komen voor bekostiging in aanmerking (mits ze natuurlijk ook aan de overige bekostigingsvoorwaarden voldoen). Hierop zijn twee uitzonderingen: studenten die in België of bepaalde Duitse grensstreken wonen en studenten die in het buitenland verblijven bijv. voor een stage of een uitwisseling, en die direct voorafgaande aan dat verblijf in het buitenland, ingeschreven stonden aan de betreffende instelling in Nederland (art. 2.6 vierde lid WHW).

info