Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is in januari 2010 ingrijpend veranderd. De nieuwe naam is Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (maar met dezelfde afkorting: Wajong).

Omwille van de leesbaarheid hebben we het hier over de oude (voor 2010) en de nieuwe (na 2010) Wajong.

De Wajong is een voorziening voor de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
In de oude Wajong (die overigens van kracht blijft voor diegenen die reeds een uitkering krachtens die wet ontvangen) geldt dat een jonggehandicapte een standaard-uitkering, afhankelijk van de leeftijd ontvangt. Daarnaast hebben gehandicapte studenten recht op studiefinanciering. De Wajong-inkomsten tellen mee als bijverdiensten voor de bijverdienregeling studiefinanciering.
In de nieuwe Wajong is studiefinanciering of profileringsfonds de voorliggende voorziening. De uitkering is het bedrag dat een niet-gehandicapte student geacht wordt bij te kunnen verdienen, ongeveer 200 a 300 euro per maand. De uitkering is altijd een aanvulling op eigen inkomen, uit werk of uit studiefinanciering. Alleen indien blijkt dat een rechthebbende langdurig niet in staat is om te werken, wordt er een volledige uitkering vertrekt.

Iemand wordt als jonggehandicapte beschouwd wanneer hij of zij (jonger dan 65 jaar):

  • vóór de leeftijd van 17 jaar arbeidsongeschikt is geworden;
  • na de leeftijd van 17 jaar arbeidsongeschikt is geworden en in het jaar daaraan voorafgaand tenminste 6 maanden heeft gestudeerd.

Men wordt als studerend beschouwd als men:

  • studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF 2000) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • kinderbijslag ontvangt;
  • een uitkering uit het profileringsfonds ontvangt;
  • deeltijd studeert, mits er gemiddeld 213 klokuren per kwartaal lessen of stage wordt gevolgd en men de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt;
  • in bepaalde gevallen: als de ouders kinderbijslag ontvangen.

Een student vraagt Wajong aan bij het UWV. Ook eventuele vervoerskosten en andere voorzieningen (bijv bij visuele of auditieve handicaps) kunnen, als een student recht heeft op Wajong, via UWV worden verstrekt.

Zie voor meer informatie daarover onderstaande links.

Klik hier voor de wettekst van de Wajong.

Klik hier voor meer informatie over de WAJONG van UWV.

info