Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In de WHW art. 7.51, tweede lid is geregeld op basis van welke bijzondere omstandigheden de student een beroep kan doen op afstudeersteun. Deze omstandigheden zijn:

  • Bestuurslid van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid. Lid van een opleidingscommissie, medezeggenschapsraad, deelraad of studentenraad.
  • Ter beoordeling van het instellingsbestuur: andere activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die mede in het belang zijn van de instelling.
    N.B. bestuurslidmaatschap van een algemene (landelijke) maatschappelijke organisatie valt onder een ministeriële regeling.
  • Ziekte of zwangerschap en bevalling.
  • Een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis.
  • Bijzondere familieomstandigheden.
  • Onvoldoende studeerbaar programma.
  • Verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven.
  • Als geen van deze omstandigheden zich heeft voorgedaan, is toch financiële ondersteuning mogelijk: wanneer het niet honoreren van de aanvraag zou leiden tot "een bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard". Deze uitzonderingsbepaling staat bekend onder de term 'hard­heidsclausule'.

info