Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als een student die een prestatiebeurs ontvangt, als direct gevolg van:

  • een tijdens de studie verworven handicap
  • een zich tijdens de studie verergerende handicap, of
  • een zich tijdens de studie manifesterende chronische ziekte

genoodzaakt is een reeds begonnen opleiding te beëindigen, ontvangt de student bij keuze voor een passender opleiding nieuwe aanspraak op studiefinanciering. De student krijgt dan weer de beschikking over 4 jaar beurs en 3 jaar lening (voor een opleiding van 4 jaar) en kan zodoende een nieuwe start maken met een studie die wel verenigbaar is met de ontstane handicap.

De reeds toegekende prestatiebeurs wordt automatisch een gift. Zelfs het leendeel wordt een gift. De nieuwe toegekende prestatiebeurs wordt pas gift na het halen van de prestatiebeursnormen. De diplomatermijn start op 0 maanden bij het begin van de nieuwe toegekende prestatiebeurs. Als de student er niet in slaagt deze te halen, kan hij eventueel een beroep doen op compensatie. De leeftijdgrenzen blijven onveranderd.

Zie: omzetting van de prestatiebeurs na bijzondere omstandigheden

Het voorbeeld dat bij het opnemen van deze wetsbepaling genoemd werd, is dat van een student die piano studeert aan het conservatorium, vervolgens een aandoening aan zijn handen krijgt, waardoor het niet mogelijk is die opleiding voort te zetten en daarom kiest voor een nieuwe opleiding, bijvoorbeeld Rechten.

Verzoeken voor het toekennen van nieuwe aanspraak op prestatiebeurs moeten worden gestaafd met gedagtekende verklaringen van zowel een arts als het bestuur van de universiteit of hogeschool waar betrokken student is ingeschreven.

Art. 5.16, lid 4, WSF 2000.

N.B. De bovenbeschreven voorziening is volgens de wettekst alleen bestemd voor prestatiebeursstudenten. Degenen die reeds vóór 1 september 1996 studiefinanciering voor het volgen van onderwijs genoten, vallen er strikt genomen dus buiten. Zij kunnen slechts een beroep op deze voorziening doen door DUO te vragen de hardheidsclausule (art. 11.5 WSF 2000) toe te passen.

info