Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als een student er vanwege bijzondere omstandigheden er niet in slaagt binnen 10 jaar het einddiploma te halen, kan hij een beroep doen op omzetting in een gift door DUO: indien een student als direct gevolg van bijzondere omstandigheden van structurele aard (waaronder volgens de wetstekst in ieder geval functiebeperking of chronische ziekte verstaan kan worden) niet in staat is binnen 10 jaar het einddiploma te halen, wordt de aan betrokkene toegekende prestatiebeurs omgezet in een gift.

Ook hierbij geldt dat dit alleen plaatsvindt op verzoek van de student. Het verzoek (waarvoor geen termijn is opgenomen) moet worden gestaafd met gedagtekende verklaringen van zowel een arts als het bestuur van de universiteit of hogeschool waar betrokken student is ingeschreven.

Art. 5.16, lid 3, WSF 2000

info