Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Indien een student als direct gevolg van bijzondere omstandigheden van tijdelijke aard niet in staat is binnen 10 jaar het einddiploma te halen, wordt de diplomatermijn verlengd met de duur van die bijzondere omstandigheden (Art. 5.16 lid 1, WSF 2000).

Dat kunnen ook omstandigheden zijn tussen 2 studies in, bijvoorbeeld als een student zijn studie wegens omstandigheden onderbreekt en na enkele jaren behandeling/therapie in staat is de studie te hervatten. Een aanvraag voor verlenging diplomatermijn bij tijdelijke omstandigheden kan meerdere malen gedaan worden.

Studenten met structurele omstandigheden zoals een chronische ziekte of functiebeperking kunnen sinds 1 september 2010 5 jaar verlenging diplomatermijn krijgen. (art. 5.16. lid 2 WSF 2000).
Redden ze het niet in die verlengde periode het afsluitend diploma te halen, dan kan eventueel uitgeweken worden naar omzetting van de beurs in een gift

Verlenging diplomatermijn vindt plaats op verzoek van de student. Het verzoek (waarvoor geen termijn is opgenomen) moet worden gestaafd met gedagtekende verklaringen van een arts en/of van het bestuur van de universiteit of hogeschool waar betrokken student is ingeschreven als de bijzondere omstandigheden van niet-medische aard zijn. Meestal vult de studentendecaan de verklaring in. Een student kan meerdere verzoeken indienen. Vergeet niet de maanden op te tellen.

Voorbeeld
Eerste verzoek vertraging 24 maanden. Tweede verzoek 8 maanden erbij. Dan op het formulier bij de tweede aanvraag vermelden totaal 32 maanden!

De diplomatermijn wordt zo ie zo met 5 jaar verlengd indien de student heeft aangetoond via een medische verklaring dat er sprake is van een handicap of chronische ziekte.

Indien de diplomatermijn wordt verlengd, wordt de termijn (10 jaar), waarbinnen prestatiebeursstudenten hun aanspraak op studiefinanciering dienen te verzilveren, met het zelfde aantal maanden verlengd. zie 3.7.4

info