Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Op verzoek van de student kan de reguliere periode van studiefinanciering in de vorm van een beurs door de DUO éénmalig worden verlengd met 12 maanden, als de student blijkens gedagte­kende ver­klaringen van een geneeskun­dige en van het bestuur van de universi­teit/ho­geschool waar hij is inge­schreven, als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke of andere functie­stoor­nis niet in staat is het afsluitend examen met goed gevolg af te ronden binnen de "beurs"perio­de.

(DUO is van oordeel dat voor studenten die reeds vóór 1 september 2000 studiefinanciering genoten, het ook mag gaan om studenten die in de beurs- èn leenperiode niet een afsluitend examen kunnen halen door een functiestoornis)

Deze verlenging is mogelijk voor alle studenten die studiefinanciering krijgen, d.w.z. de studenten die onder de prestatiebeurs vallen, studenten die onder de tempobeurs vallen en de studenten die reeds voor 1 augustus 1991 studiefinanciering ontvingen voor het hoger onderwijs en noch onder de tempobeurs, noch onder de prestatiebeurs vallen.

De causaliteitseis die in de wettelijke bepaling is opgenomen (als gevolg van een functie­stoor­nis niet in staat zijn het afsluitend examen met goed gevolg af te ronden binnen de beursperiode) brengt mee dat een verzoek tot verlenging pas kan worden ingediend op het moment dat zeker is dat de student niet binnen de beursperiode het afsluitend examen haalt en dat de oorzaak hiervan gelegen is in de functiestoornis. Doorgaans betekent dit dat pas tegen het eind van de beursperiode een aanvraag voor verlenging kan worden ingediend. DUO hanteert dit in de praktijk echter niet op deze wijze: ook verzoeken die reeds aan het begin van de studie worden ingediend, zijn gehonoreerd.

Of het extra jaar studiefinanciering dat op grond van handicap wordt toegekend ook daadwerkelijk een beurs wordt, hangt af van het halen van de tempo- of prestatiebeursnorm.

Het extra jaar dat wordt toegekend door DUO zal gewoonlijk aansluitend aan de reguliere beursperiode worden ingezet. Dit hoeft echter niet. Als een student ruim na afloop van de beursperiode verlenging heeft aangevraagd en vervolgens ook toegekend heeft gekregen, kan het extra beursjaar op verzoek van de student ook op een later tijdstip ingezet worden.

DUO stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat de verlenging op grond van handicap alleen aansluitend aan de beursperiode ingezet kan worden. Naar aanleiding van een beroepszaak en de daaropvolgende uitspraak van het College van beroep studiefinanciering (WSF 10105798) heeft DUO dit standpunt moeten verlaten.

(Art. 5.6, lid 10 + 10.5, zesde lid, WSF 2000)

Zie ook Verlenging studiefinanciering wegens functiestoornis en afstudeersteun

info