Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De ouders van een student die recht heeft op studiefinanciering, hebben geen recht op kinderbijslag voor dit kind. Het doet er hierbij niet toe of de student ook daadwerkelijk studiefinanciering geniet: louter het feit dat hij recht heeft op studiefinanciering maakt dat zijn ouders geen recht hebben op kinderbijslag.

We bespreken hier twee situaties:

  • De student die per 1 september ingeschreven wordt in het hoger onderwijs en op 1 juli van datzelfde kalenderjaar nog geen 18 jaar was.
  • De student die enige tijd gestudeerd heeft in het hoger onderwijs, overstapt naar het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Op 1 september ingeschreven in het hoger onderwijs en op 1 juli van hetzelfde kalenderjaar nog geen 18 jaar

De ouders van een jongere tussen de 16 en 18 hebben recht op kinderbijslag voor hun kind als dat kind werkloos is of invalide of studeert (tenzij er recht is op studiefinanciering) en overdag gemiddeld ten minste 213 klokuren per kwartaal onderwijs (163 uur voor een examenjaar) volgt. Een kind in het MBO of VO dat jonger is dan 18 heeft geen recht op studiefinanciering. Een kind dat studeert in het hoger onderwijs heeft dat wel en wel vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum van inschrijving in het hoger onderwijs. Aangezien de meeste studenten zich per 1 september inschrijven voor het hoger onderwijs, betekent dit dat de student die op 1 juli van het kalenderjaar nog geen 18 jaar was, per 1 oktober van dat kalenderjaar recht heeft op studiefinanciering. Vanaf dat moment vervalt het recht op kinderbijslag.

Student jonger dan 18 jaar die stopt of overstapt van HO naar MBO of VO

Als een student die jonger is dan 18, stopt met zijn studie in het hoger onderwijs en overstapt naar het MBO of VO, dan hebben zijn ouders soms weer recht op kinderbijslag. Als de student op de eerste dag van het kwartaal volgend op zijn uitschrijving nog geen 18 is, dan bestaat het recht op kinderbijslag vanaf dat kwartaal. Ook als de oud-student jonger dan 18 en werkloos of invalide is, bestaat dit recht.

Als de student in het MBO 18 wordt, heeft hij recht op studiefinanciering vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de dag waarop hij 18 jaar is geworden. Voor het VO geldt iets dergelijks met VO 18+. Op dat moment vervalt het recht op kinderbijslag.

De volgende situatie is het gemakkelijkst duidelijk te maken met een voorbeeld.

Voorbeeld:

Een student is geboren op 7 juli 1989. Hij schrijft zich per 1 september 2005 in voor een opleiding in het hoger onderwijs. Hij schrijft zich per 1 februari 2006 weer uit. Hij verricht geen arbeid in de periode 1 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 en schrijft zich per 1 september 2006 weer in voor een opleiding in het hoger onderwijs. Deze student is dus op 1 juli 2005 16 jaar en op 1 juli 2006 17 jaar. Voor deze student geldt het volgende:

  • Recht op kinderbijslag voor de periode tot 1 oktober 2005.
  • Recht op studiefinanciering voor de periode 1 oktober 2005 tot 1 februari 2006.
  • Recht op kinderbijslag voor de periode 1 april 2006 tot 1 oktober 2006.
  • Recht op studiefinanciering vanaf 1 oktober 2006.

In dit geval heeft de student dus tot twee keer toe pas per 1 oktober recht op studiefinanciering.

Overigens is het vanwege de 1-februari-maatregel doorgaans handig als de student zijn studiefinanciering per 1 februari 2006 stopzet.

info