Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Eenieder die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste vier maanden in Nederland verblijf zal houden, moet zich inschrijven bij de gemeente op het adres waar hij woont (woonadres). Deze verplichting geldt voor degene die de Nederlandse nationaliteit heeft, degene die op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld en voor vreemdelingen die rechtmatig verblijf genieten.

De IB-Groep is verplicht om de adresgegevens die een student heeft doorgegeven, te controleren, dus te vergelijken met de adresgegevens die in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staan. Als er een verschil in deze adressen zit, krijgt de student een brief waarin staat dat hij moet zorgen dat zowel bij de gemeente als bij de IB-Groep het juiste adres bekend is. Doet hij dat niet, dan wordt de uitwonende basisbeurs omgezet in een thuiswonende basisbeurs. Dit gebeurt vanaf het begin van de gecontroleerde periode.

Zie verder de volgende pagina's op de site van de IB-groep:

info