Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Aan: Informatie Beheer Groep

afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 50081

9702 EA Groningen

naam en voorletters

adres

postcode en woonplaats

geboortedatum - -

correspondentienummer:

Hierbij maak ik bezwaar tegen de beschikking nr. d.d. - - , waarvan ik een kopie bijvoeg.

In deze beschikking geeft u te kennen dat

.........................................................................................................................................................

Hiermee ben ik het niet eens omdat

.........................................................................................................................................................

Ik verzoek u te beslissen dat..................................................................................................

Datum - -

Handtekening

Aantal bijlagen:

info