Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Per kalenderjaar mag een student maximaal een vastgesteld bedrag bijverdienen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Vanaf 2008 wordt het maximale bedrag vastgesteld aan de hand van het verzamelinkomen, zoals dat door de belastingdienst wordt vastgesteld (als je geen aangifte doet wordt uitgegaan van je belastbaar loon). In 2015 is het bedrag vastgesteld op € 13.856,11.

De terugbetaling bij te veel verdienen is versoepeld vanaf 2010.
Indien een student meer dan het maximale bedrag in een kalenderjaar bijverdient zal de studietoelage gekort worden met het bedrag dat meer is verdiend; de student hoeft niet meer terug te betalen dan aan studiefinanciering is ontvangen in de vorm van een beurs (basisbeurs + eventueel aanvullende beurs + tegenwaarde reisvoorziening van € 91,17 per maand in 2012). De lening telt dus niet mee.

Als de student een aantal maanden afziet van studiefinanciering telt zijn inkomen in die maanden alléén niet mee als bijverdieninkomen indien die maanden aan het begin of het eind van het kalenderjaar vallen. Hij kan de maanden waarin hij geen studiefinanciering wil niet met terugwerkende kracht aanpassen volgens WSF 2000 artikel 3.17 lid 11, maar de DUO hanteert de uitvoeringsregel waarbij tot 1 juli na afloop van het kalenderjaar, waarin te veel is bijverdiend, de studiefinanciering met terugwerkende kracht mag worden stopgezet.

Voor studenten die tevens ondernemer zijn geldt met ingang van 1 januari 2011 een uitzondering dat hun bijverdiensten niet meetellen in het jaar waarin ze afstuderen.

Meer informatie over bijverdienen, het toetsingsinkomen en wat er allemaal onder valt is te vinden op de website van de DUO.