Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

In de volgende situaties wordt het inkomen

van de ouder(s) bij de berekening van de aanvullende beurs buiten beschouwing gelaten:

  • Eén der beide ouders is of beide zijn ontzet of van het gezag ontheven
  • De vader heeft de student niet als kind erkend
  • De student heeft sinds zijn twaalfde jaar geen contact meer met één of beide ouder(s)
  • Er is sprake van een ernstig onverzoenlijk conflict (meningsverschillen over studie of betalingsproblemen vallen niet onder ernstige conflicten.)
  • De alimentatie is oninbaar

In elk van deze gevallen dient de student bewijsmateriaal aan te leveren. De student dient de situatie dan zo uitgebreid mogelijk te beschrijven op het aanvraagformulier.

Het aannemelijk maken dat sprake is van een ernstig onverzoenlijk conflict is vaak lastig en voor de student emotioneel moeilijk. Voor de erkenning is het nodig dat de student de voorgeschiedenis en de aard van het conflict uitgebreid uitlegt in de toelichting. Met name is van belang duidelijk te maken dat het niet (of niet alleen) gaat om een financieel conflict. Naast de toelichting van de student is het van belang dat de situatie bevestigd wordt door tenminste één "onafhankelijke derde". De studentendecaan wordt ook als onafhankelijk derde gezien door DUO. Het is in het belang van de student dat de student bij het aannemelijk maken van een ernstig onverzoenlijk conflict advies en eventueel een verklaring vraagt van de studentendecaan.

Tips bij verklaring van studentendecaan
Gedetailleerd zijn is belangrijk. Men wil bij DUO helder krijgen wat er precies aan de hand is. Geef bij geestelijk geweld aan of de situatie inderdaad onhoudbaar is. Schrijf het niet omfloerst op; het moet duidelijk zijn dat het om een (onverzoenlijk) conflict draait. Een onverzoenlijk conflict is een conflict dat nooit goed komt; het moet structureel zijn. Wees duidelijk, geef voorbeelden. Schrijf nooit dat er discussies zijn, want een discussie wijst erop dat iemand contact wil. Bel eventueel voor advies met iemand van het Regiokantoor.

Als de student geen contact heeft gehad met een andere onafhankelijke derde b.v. maatschappelijk werk, huisarts, voogdij, psycholoog, politie e.d. wordt ook genoegen genomen met een verklaring van de andere ouder of een ander familielid die verklaart op de hoogte te zijn met de conflictsituatie.

Meer informatie hierover is vermeld in de brochure 'Je hebt problemen met je ouders' te vinden op de site van DUO.

info