Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De leeftijdsgrens voor het recht op studiefinanciering in het hoger onder­wijs is met ingang van 1 september 1996 aangepast. Sinds 1 september 1996 bestaat het recht op studie­fi­nanciering ook voor studenten die jonger dan 18 jaar zijn. Voor deze groep moet wel gekeken worden naar de leeftijd die zij hebben op de eerste dag van het kwartaal vóór de inschrijving in het hoger onderwijs (aangezien de meeste studenten inschrijven per 1 september, zal dit 1 juli zijn):

  • als zij op die peildatum nog geen 18 jaar zijn, hebben zij recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal, volgend op de inschrij­ving in het hoger onderwijs. Dit zal dus voor de meeste 16- en 17-jarigen per 1 oktober zijn
  • als een student na uitschrijving bij een eerste HO studie weer een nieuwe studie start en op de peildatum nog steeds geen 18 jaar is, zal opnieuw de studiefinanciering pas per de 1e dag van het volgend kwartaal kunnen ingaan
  • als zij op die peildatum al wel de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, is er recht vanaf de eerste maand van inschrij­ving.

Voor beneden 18-jarigen is de kwartaalsystema­tiek gehandhaafd om inge­wikkelde verrekeningen met daarvoor genoten kinderbij­slag te voorko­men.

Art. 2.3 WSF 2000

info