Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voorwaarde om de prestatiebeurs als gift te krijgen is dat de student binnen tien jaar een in Nederland erkend diploma in het hoger onderwijs behaalt. De ingangsdatum van deze diplomatermijn start bij toekenning van eerste keer studiefinanciering HO. NB Bij een student die zijn studiefinanciering al gekregen heeft maar zijn inschrijving geannuleerd heeft plus zijn studiefinanciering met terugwerkende kracht geannuleerd, is de diplomatermijn dus wel al gaan lopen.

Het aantal jaren prestatiebeurs dat omgezet wordt in een gift is gelijk aan de cursusduur van de opleiding waarvan het diploma is behaald (voorbeeld: Bachelor WO: 3 jaar).

Onder diploma in het hoger onderwijs worden de volgende diploma's verstaan:

 • Associate Degree
 • Doctoraal examen
 • Einddiploma HBO
 • Bachelor examen HBO
 • Bachelor examen WO
 • Masterexamen WO
 • Arts-, dierenarts-, apothekersexamen
 • Theologie + kerkelijk examen
 • Bepaalde door de minister aangewezen kandidaatsexamens (bijvoorbeeld de kandidaatsexamens die behoren bij een bachelor diploma van het University College van de Universiteit Utrecht)
 • Doctoraal examen of einddiploma van een diplomaprogramma behaald aan de Open Universiteit Nederland
 • Diploma universitaire eerstegraads lerarenopleiding.

Er is een mogelijkheid van verlenging van de diplomatermijn van 10 jaar, namelijk in geval de student door bijzondere omstandigheden niet binnen 10 jaar een einddiploma kon halen: zie 5.1.2.

info