Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Bij de HBO-opleidingen is er geen directe relatie tussen de langere cursusduur en de extra beursperiode. De volgende voortgezette opleidingen hebben een langere cursusduur:

  • Lerarenopleidingen speciaal onderwijs: 1 jaar
  • Voortge­zet­te kunst­oplei­din­gen: 1-2 jaar
  • Voortgezette opleidingen bouwkunst: 4 jaar
  • Oplei­dingen tot leraar voortgezet onder­wijs van de eerste graad in algemene vakken en de deeltijdse hogere kaderopleiding pedago­giek die (mede) volgen op opleidingen gericht op het beroep van leraar voortgezet onderwijs van de twee­de graad in alge­mene vakken: 1½ jaar.

Voor de voortgezette kunstopleidingen met een studielast van 120 (ECTS) studiepunten en de voortgezette opleidingen bouwkunst met een studielast van 240 (ECTS) studiepunten wordt slechts één extra jaar (prestatie)beurs verleend.

Verder kan de minister voortgezette en beroepsgerichte HBO-Masteropleidingen aanwijzen als bekostigd initieel onderwijs (incl. recht op studiefinanciering). Tot nu toe zijn de volgende opleidingen aangewezen:

  • Masteropleiding Physician Assistant
  • Masteropleiding Advanced Nursing Practice.

Tot slot is er nog de mogelijkheid om een extra jaar studiefinanciering te krijgen voor de 'kopopleiding leraar'. Dit zijn opleidingen waarin een student in 1 jaar een lerarenbevoegdheid kan halen en waarbij een specifieke afgeronde HBO bachelor als ingangseis wordt gevraagd. Voor een overzicht 2012/2013, kijk in de Staatscourant, nr 17816, 31/08/2012, en op bijgaande website.

Art. 5.6, tweede t/m zesde lid + art. 12.10 WSF 2000, convenant 'kopopleiding leraar in het hoger onderwijs, Staatscourant 17/9/04, nr. 179, p.12.

info