Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Als de student binnen 10 jaar een einddiploma behaalt, wordt de (door de student genoten) prestatiebeurs die overeenkomt met de bij dat diploma behorende studielast omgezet in een gift. Hiervan worden de maanden die reeds zijn omgezet afgetrokken.

De omzetting vindt automatisch plaats na het afronden van de bachelor-opleiding in het HBO of master-opleiding in het WO. Na het behalen van een ander einddiploma dient de student zelf de omzetting aan te vragen. Sinds de aanpassing van de WSF2000 in 2007 kan de student meerdere malen vragen de prestatiebeurs om te zetten in een gift, bijvoorbeeld na het behalen van de bachelor WO na 3 jaar en ook nog eens na het behalen van een master waarvoor de student weer of nog studiefinanciering als beurs kan krijgen.

De inmid­dels daarover bere­kende rente wordt kwijtge­schol­den. De omzetting in een gift vindt plaats per 1 januari, volgend op het beha­len van het afsluitend examen. Bij de omzetting van de prestatie­beurs in een gift gaat het om de volgende beursdelen van de studiefinanciering:

Klik op het betreffende onderdeel voor meer informatie over de omzetting.

Indien sprake is van bijzondere omstandigheden zijn er ook andere mogelijkheden om de beurs om te zetten in een gift. Zie 5.1.

info