Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Voor de studenten die tussen 1 september 2000 en 1 september 2010 voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontvangen, wordt de aanvullende beurs van de eerste 12 maanden studiefinanciering (met ingang van het studiejaar 2000-2001) direct als gift verstrekt. De aanvullende beurs in die periode is dus niet afhankelijk van het behalen van de prestatiebeursnorm.

Voor de studenten die op of na 1 september 2010 voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontvangen, wordt de aanvullende beurs van de eerste 5 maanden studiefinanciering direct als gift verstrekt.

De aanvullende beurs vanaf de 13e (resp 6e) maand wordt omgezet in een gift als de prestatiebeursnorm van het tijdig behalen van een einddiploma wordt gehaald. Bij het niet (tijdig) halen van een einddiploma wordt deze aanvullende beurs een lening.

Daarbij is wel in de wet studiefinanciering 2000 bepaald dat de 13e (resp 5e) en volgende maanden aanvullende beurs die na het studiejaar 2000-2001 zijn verstrekt en vervolgens in lening zijn omgezet, op verzoek kunnen worden kwijtgescholden. In het Besluit studiefinanciering 2000 is bepaald tot welk belastbaar inkomen dit mogelijk is:

  • ingeval een debiteur geen partner heeft: bij 1,5 tot 2 maal het gecorrigeerde belastbare minimumloon.
  • ingeval een debiteur wel een partner heeft: bij 2 tot 2,5 maal het gecorrigeerde belastbare minimumloon.

Peilmaand hiervoor is het 3e (kalender)jaar na 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de student de studie gestaakt heeft. Er is geen keus om het inkomen van de partner buiten beschouwing te laten: dit inkomen wordt wel meegerekend.

info