Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

• Stoppen voor 1 februari

Indien een student in het studiejaar waarvoor hij op enig moment voor het eerst prestatiebeurs geniet, ophoudt studiefinanciering te genieten vóór 1 februari, en hij niet over datzelfde studiejaar opnieuw studiefinanciering voor het volgen van hoger onderwijs krijgt toegekend, wordt op 1 januari van het kalenderjaar volgend op dat studiejaar de in dat studiejaar toegekende prestatiebeurs omgezet in een gift. WSF 2000 artikel 5.10

• Stoppen voor 1 september
Indien een student in het studiejaar waarvoor hij op enig moment na 31 januari voor het eerst prestatiebeurs geniet, ophoudt studiefinanciering te genieten vóór 1 september, en hij niet vóór 1 februari van het daaropvolgende studiejaar opnieuw studiefinanciering voor het volgen van hoger onderwijs krijgt toegekend, wordt per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het laatstbedoelde studiejaar de in het eerste studiejaar toegekende prestatiebeurs omgezet in een gift. WSF 2000 artikel 5.11

Zonodig kan de student in het eerste jaar studiefinanciering in het hoger onderwijs de studiefinanciering met terugwerkende kracht alsnog stoppen. Wel moet dan rekening gehouden worden met terugbetaling van de studiefinanciering en een boete vanwege het (eventueel) onterecht gebruik van het studentenreisproduct.

Als degene die gebruik heeft gemaakt van deze regeling, het daarop volgende jaar weer gaat studeren, dan blijft voor deze student voor de prestatiebeurs die hij dan gaat gebruiken de eis gelden, dat binnen 10 jaar (gere­kend vanaf de toekenning van de eerste maand stu­diefinan­cie­ring voor het hoger onderwijs) het einddiploma gehaald wordt. Als de student daarin slaagt, wordt de prestatiele­ning over de resterende maanden t/m maand 48 (bij een 4 jarige opleiding) omgezet in een gift.

info