Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De presta­tie­beurs is alleen van toe­pas­sing op studenten die per 1 september 1996 of daarna voor het eerst studiefinancie­ring ontvangen voor het volgen van hoger onderwijs. Dit betekent dat ook degenen die in 1995-1996 (of eerder) in het hoger onder­wijs studeerden, maar vanwege het feit dat zij toen nog 16 of 17 jaar oud waren, geen recht op studiefinan­ciering hadden, onder de prestatiebeurs vallen.

De studenten die vóór 1 september 1996 studiefinancie­ring voor het hoger onderwijs ontvin­gen, vallen onder de tempobeurs. Zij gaan nimmer onder de prestatiebeurs vallen.

info