Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Wanneer een student een deel van zijn studie of zijn studie in het geheel aan een hogeschool of universiteit in het buitenland wil doen, kan hij onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering krijgen. In de volgende gevallen kan een student studiefinanciering krijgen:

  • Tijdelijke studie of stage: Voorwaarden zijn dat de student als voltijdstudent ingeschreven blijft staan aan een Nederlandse opleiding en dat de studie of stage in het buitenland onderdeel uitmaakt van de Nederlandse opleiding. Zie DUO.
  • Volledige studie in het buitenland: Vanaf 1 september 2007 heeft een student recht op studiefinanciering als hij een door DUO erkende studie volgt aan een hogeschool of universiteit in het buitenland. De voorwaarde is dat de studie en het einddiploma te vergelijken zijn met een studie in het Hoger Onderwijs in Nederland. DUO maakt een lijst van erkende opleidingen en bij twijfel laat de DUO het niveau toetsen door het NUFFIC. Daarnaast gelden als voorwaarden dat de student geen studietoelage mag ontvangen van de buitenlandse overheid en er geldt een zogeheten 3 uit 6 eis.

    De 3-uit-6 eis houdt in dat de student in de 6 jaar voorafgaand aan de buitenlandse opleiding, 3 jaar of meer in Nederland moet hebben gewoond. Dit gaf problemen voor studenten die vanuit een Ba in het buitenland door wilden naar een Ma in het buitenland: hun aanvraag voor studiefinanciering voor de Ma werd afgewezen omdat ze niet meer aan de 3-uit-6 eis konden voldoen. Inmiddels is dit gerepareerd in de WSF2000, de periode waarin de student in het buitenland staat ingeschreven voor een ho opleiding wordt niet meer meegeteld voor de toepassing van de 3-uit-6 eis.

    Op 14 juni 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de uitspraak gedaan dat de 3-uit-6 eis niet meer gesteld mag worden aan migrerend werknemers of hun gezinsleden. Het zorgt voor ongelijke behandeling van migrerende werknemers in vergelijking met Nederlandse werknemers. Om de kosten beheersbaar te houden zal de Wsf2000 zal gewijzigd worden. Een wetsvoorstel, waarin een maximum wordt gesteld aan het aantal studenten dat met meeneembare studiefinanciering naar het buitenland gaat, is inmiddels ingediend.

    Nadere informatie zie DUO.

Ook op een website van het Nuffic is meer informatie te vinden over studiefinanciering en studeren in het buitenland (tijdelijke studie of stage, volledige studie in het buitenland, afstuderen in het buitenland, vervolgopleiding in het buitenland).

info