Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De norm van 30 (ECTS) studiepunten geldt niet voor het studiejaar waarin een student afstu­deert. Voor de studiefinancie­ring die een student in dat studiejaar krijgt toege­kend, heeft de tempobeurs geen gevolgen: de studiefi­nanciering die aanvanke­lijk voorwaar­delijk als beurs werd verleend, wordt onvoor­waardelijk als beurs vastge­steld in het studie­jaar waarin iemand het afsluitend examen behaalt (dus ook in het geval iemand in dat jaar de tempobeursnorm niet haalt).

Het is denkbaar dat een student afstudeert voor studie A en vervolgens doorgaat met studie B. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  • een HBO-student behaalt zijn afsluitend HBO-examen in de loop van het studiejaar en vangt daarna een WO-studie aan;
  • een student is reeds ingeschreven voor twee (of wellicht nog meer) opleidingen, studeert in één opleiding af, en zet de andere opleiding(en) voort.

Hierbij geldt dat er voor de tweede c.q. nieuw gekozen studie niet de tempobeursnorm behaald hoeft te worden. De student is het gehele jaar vrijgesteld van het behalen van deze norm.

info