Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Elders in dit handboek is de spaarregeling tempobeurs beschreven. Het kan voorkomen dat er samenloop is tussen deze regeling en de tempobeurscompensatie als een student geen 21, maar wel 10 of meer (oude) studiepunten heeft behaald. Denkbaar is dat er in de afstudeerregeling bepaald wordt dat men eerst gebruik moet maken van de spaarregeling tempobeurs, voordat men een beroep kan doen op compensatie door de universiteit/hogeschool. In de meeste gevallen zal dit echter niet mogelijk zijn: de tempobeurscompensatie moet eerder worden aangevraagd (na afloop van het desbetreffende studiejaar) dan de spaarregeling (namelijk binnen 3 maanden na afloop van de 5-jaar periode). Alleen in het laatste jaar van de beursperiode kan er wel samenloop zijn. In die situatie kan de student zowel een beroep doen op afstudeersteun, als op de spaarregeling.

Het kan zijn dat de instellingsregeling in een dergelijk geval voorschrijft dat de student gebruik moet maken van de spaarregeling. Strikt noodzakelijk is een dergelijke bepaling niet: de student die een aanvraag voor tempobeurscompensatie indient, kan door de studentendecaan er op geattendeerd worden dat een beroep op de spaarregeling mogelijk is. Tempobeurscompensatie kan dan achterwege blijven.

Als de student reeds tempobeurscompensatie heeft gekregen voor een bepaald jaar, dan kan hij niet achteraf via de spaarregeling tempobeurs ook nog een keer dat jaar lening (die vervolgens via de tempobeurscompensatie is afgelost door de universiteit/hogeschool) weer in een beurs laten omzetten door de IB-Groep. Dit zou ook dubbelop zijn voor de student.

info