Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Vanaf het studiejaar 1995-1996 mogen de studiepun­ten behaald in ver­schil­lende opleidin­gen in het hoger onderwijs bij elkaar worden opgeteld. Alle behaalde studiepunten mogen bij elkaar worden opgeteld. Het is daarbij niet van belang of iemand als voltijdstudent of extraneus staat ingeschreven: alle resultaten die behaald zijn voor een opleiding waarvoor de tempobeurs geldt, tellen mee. Voor deeltijdinschrijvingen geldt een complexere regeling: als de deeltijdse opleiding inhoudelijk (qua onderdelen) identiek is aan de voltijdse opleiding, dan is het verdedigbaar (in de visie van de IB-Groep) om de deeltijdse punten mee te tellen. Als de deeltijdse opleiding niet gelijk is aan de voltijdse variant, kan dit niet.

Bij de uitvoering van de tempobeurs blijkt dat de wet niet in alle gevallen duidelijk aangeeft of er studiepunten in het kader van de tempobeurs toegekend moeten worden. De voornaamste knelpunten doen zich voor bij vrij­stel­lingen, compensatie en grote onderdelen. M.b.t. vrijstelling is thans in de wetgeving duidelijk geregeld dat deze nooit mogen meetellen voor de tempo- of prestatiebeurs.

Compensatie van onderdelen: wanneer tellen de studiepunten?

Bij enkele opleidingen is bepaald dat niet alle onderdelen met goed gevolg afgelegd hoeven te worden, maar dat er bijvoorbeeld bij het propedeuse examen maximaal één 5 mag zijn, of dat een onderdeel, waarvoor een 5 (d.w.z. een onvoldoende) wordt behaald, gecompenseerd mag worden met een voldoende van 7 of hoger. De vraag die zich hierbij voordoet is wanneer de punten voor beide onderdelen (het onderdeel waarvoor een 5 wordt behaald en het onderdeel waarvoor een 7 wordt behaald) verkre­gen worden. Indien beide onderdelen binnen één studiejaar behaald zijn, doet deze vraag zich in het kader van de tempobeurs niet voor: het gaat daar immers om de resultaten die in een bepaald studiejaar zijn behaald. Wanneer een 5 echter in het ene studiejaar en de 7, die de 5 kan compenseren, pas in het volgende studie­jaar wordt verkregen, is het wel de vraag wanneer de punten behorend bij het onderdeel waarvoor een 5 is behaald, meetellen. Verdedigbaar lijkt dat deze gegeven moeten worden op het moment dat de 5 daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Indien de 7 behaald is in een eerder jaar, dan worden de punten voor de 5 wel direct toegekend. De compensatie is er dan immers al.

Grote onderdelen: proble­matiek van in delen splitsen

De meeste opleidingen kennen grote studieon­derdelen, die over de (studie)j­aar­grens heen kunnen lopen: (afstudeer)onderzoek, stage, scriptie. Het gemeen­schappelijke kenmerk van deze onderdelen is dat er meer dan vier studiepun­ten worden toegekend en dat de tijdsduur welke de student aan het onderdeel besteedt, relatief uitgebreid is. Als er sprake is van een meetbare en controleer­bare tussenpres­tatie van de student, dan kunnen in het kader van de tempo­beurs studiepunten toegekend worden voor de tussenprestatie: de minister van OCW heeft aangegeven deze praktijk goed te keuren.

(TK 1993-1994, 23 634, nr.6).

info