Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

De student mag al beginnen met het aflossen van de studieschuld als hij nog studeert of tijdens de aanloopfase voordat hij de studieschuld moet gaan aflossen.

Soms gaan studenten na studieonderbreking en tijdens de aflostermijn opnieuw studeren. De terugbetaling kan dan worden opgeschort. Voorwaarden zijn dat de student een erkende voltijdopleiding volgt, niet staat ingeschreven als extraneus en zijn diplomatermijn nog niet is verstreken. De termijnen beginnen weer direct vanaf de maand nadat de studie is beëindigd.

Als een student gebruik maakt van studiefinanciering dan zet DUO de terugbetaling zelf stop. Indien de student wel een studie volgt die recht geeft op studiefinanciering maar hier geen gebruik van maakt of kan maken dan dient de student zelf opschorting aan te vragen.

Zie DUO: Terugbetalen tijdens de studie.

info