Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Financiën

Studenten hebben alleen recht op studiefinanciering als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

  • Nationaliteit: alleen Nederlanders of daarmee gelijkgestelde groepen (bijvoorbeeld degenen die over een bepaalde verblijfsvergunning beschikken) komen in aanmerking voor studiefinanciering. Zie DUO. Voor studenten die de nationaliteit hebben van een land uit de EER zijn er speciale mogelijkheden. Klik hier.
  • Inschrijving: alleen degenen die als voltijdstudent of duale student staan ingeschreven, hebben recht op studiefinanciering. Duale studenten hebben dezelfde rechten als voltijdstudenten.
    Zodra men niet meer ingeschreven is als voltijd of duale student, is er geen recht meer op studiefinanciering.
  • Leeftijd: voorwaarde voor het recht op studiefinanciering is dat men vóór het bereiken van de leeftijd van 30 jaar is begonnen aan een studie met studiefinanciering. Na het bereiken van de leeftijd van 30 jaar behoudt de studerende zijn resterende aanspraak op beurs, lening en studentenreisproduct zolang hij zonder onderbreking studiefinanciering geniet. Zie verder.
  • Nog niet de maximale periode studiefinanciering verbruikt hebben: hier is aangegeven hoe lang er recht op studiefinanciering is.
  • Inkomsten: als een student te veel inkomsten heeft, vervalt de aanspraak op studiefinanciering.
  • Tien-jaar termijn voor de studenten die onder de prestatiebeurs vallen: er mag nog geen 10 jaar verstreken zijn, gerekend vanaf de maand waarover voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs is toegekend.

Of de studiefinanciering een beurs of lening wordt, is afhankelijk van het behalen van de studievoortgangsnorm: zie hier.

N.B. Het recht op studiefinanciering vervalt niet zodra het afsluitend examen is behaald. Dit betekent dat de student, die na het behalen van zijn einddiploma ingeschreven blijft staan het recht op studiefinanciering behoudt.

info