Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Met de invoering van het bachelor-masterstelsel is met ingang van het studiejaar 2002-2003 tevens een stelsel van accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs ingevoerd. Onder 'accreditatie' wordt verstaan: het verlenen van een bepaald 'keurmerk' dat aangeeft dat aan bepaalde kwalitatieve maatstaven is voldaan. De toetsing m.b.t. het voldoen aan die maatstaven gebeurt door een onafhankelijk accreditatieorgaan. Binnen dit orgaan worden twee raden ingesteld, namelijk voor hbo en voor wo. Het accreditatieorgaan zal beoordelen of een opleiding een hbo- dan wel een wetenschappelijk niveau heeft. Accreditatie wordt voorwaarde voor:

  • Bekostiging (alleen voor bekostigde instellingen)
  • Verlenen van getuigschriften met civiel effect
  • Aanspraak van studenten op studiefinanciering
  • Voeren van titulatuur.

De accreditatie wordt voor een termijn van 6 jaar verleend. Daarna vervalt ze. Uiterlijk een jaar voor die vervaldatum moet een nieuwe accreditatie worden aangevraagd. Bij verlies van accreditatie vervallen de bovengenoemde rechten. De reeds ingeschreven studenten moeten wel binnen een redelijke termijn de opleiding kunnen afronden: gedurende die termijn houden zij dan recht op studiefinanciering.

Alle opleidingen die in 2001-2002 in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) zijn opgenomen ontvangen van rechtswege een geaccrediteerde status voor een bepaalde periode. Hoe lang deze periode is, hangt af van het tijdstip van de laatst uitgevoerde visitatie:

Visitatie in 2002 of 2001: tot en met 31 december 2007 van rechtswege geaccrediteerd

Visitatie in 2000: tot en met 31 december 2006 van rechtswege geaccrediteerd

Visitatie vóór 2000: tot en met 31 december 2005 van rechtswege geaccrediteerd.

info