Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Voor wat de bekostiging (van instellingen) en studiefinanciering (voor studenten) betreft, wordt onderscheid gemaakt tussen initieel onderwijs en postinitieel onderwijs. Met initieel onderwijs wordt onderwijs bedoeld dat gericht is op het toerusten voor het betreden van de arbeidsmarkt. Hieronder vallen de wo-bachelor- en wo-masteropleidingen die voortkomen uit de bestaande ongedeelde opleidingen, de hbo-bacheloropleidingen en de voortgezette opleidingen in het hbo. Alle overige masteropleidingen zijn postinitiële opleidingen. Postinitiële opleidingen bouwen voort op een reeds behaalde initiële kwalificatie. Ze zijn gericht op studenten die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest op de arbeidsmarkt.

Overheidsbekostiging en reguliere studiefinanciering zijn beperkt tot initiële opleidingen.

Invoering van de bachelor-masterstructuur betekent, dat instellingen in Nederland wettelijk in de gelegenheid worden gesteld voor een postinitiële masteropleiding een mastergraad te verlenen, mits deze geaccrediteerd is. Voor het overige zullen deze masteropleidingen niet in de wet worden geregeld. Postinitiële masteropleidingen in het wo zullen van een minimaal gelijkwaardig niveau moeten zijn als de initiële masteropleidingen. Net als bij initiële masteropleidingen zal bij accreditatie van postinitiële masteropleidingen vooralsnog een onderscheid tussen wo en hbo worden gemaakt.

info