Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Hbo-masteropleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden tot het bekostigd initieel onderwijs worden gerekend. Het gaat daarbij om voortgezette en beroepsgerichte opleidingen op masterniveau (bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg, kunst en onderwijs) die door de minister als zodanig zijn aangemerkt. De minister kan een masteropleiding in het hbo aanmerken als bekostigd initieel onderwijs. Criteria daarvoor zijn het belang van het instandhouden van een doelmatig onderwijsaanbod en een aantoonbare maatschappelijke behoefte. Voorts moet een opleiding geaccrediteerd zijn als hbo-masteropleiding. Deze criteria zullen nader worden uitgewerkt in ministeriële beleidsregels.

De bestaande bekostigde voortgezette opleidingen in hbo kunnen tot een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip blijven bestaan. Zij worden dus niet van rechtswege omgezet in hbo-masteropleidingen. Beoogd is deze opleidingen op basis van nader te maken bestuurlijke afspraken op enig moment aan te merken als (bekostigde initiële) hbo-masteropleidingen, waarbij de bestaande studielast blijft gehandhaafd.

info