Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Universiteiten kunnen het propedeutisch examen en de propedeutische fase laten vervallen. Dit is om te voorkomen dat het propedeutisch examen na één jaar plus het bachelorexamen na drie jaar het beeld oproept van opeenvolgende hordes. Instellingen kunnen zelf bepalen of ze binnen de bachelorfase van het wo al dan niet een propedeutische fase instellen waaraan al dan niet een propedeutisch examen is verbonden. De functies die verbonden zijn aan de propedeuse (selectie, verwijzing en oriëntatie) moeten wel behouden blijven.

Ook de bepalingen m.b.t. het studieadvies in het eerste jaar blijven van kracht ook al is de verplichting tot het instellen van een propedeutische fase in het wetenschappelijk onderwijs verdwenen. De universiteit moet uiterlijk aan het eind van de eerste inschrijving voor de propedeutische fase (of als deze niet is ingesteld: de eerste periode in een bacheloropleiding met een studielast van 60 ECTS-studiepunten) advies uitbrengen over voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Een bindend negatief studieadvies of bindende verwijzing blijft ook mogelijk (na de eerste periode in een bacheloropleiding met een studielast van 60 ECTS-studiepunten).

info