Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

De wo-bacheloropleiding is als aparte opleiding vormgegeven. De studielast van de wo-bacheloropleidingen is in beginsel drie jaar (ofwel 180 ECTS-studiepunten). Hierop is één uitzondering: als een accreditatierapport aangeeft dat de bacheloropleiding langer moet zijn, kan de minister besluiten de studielast op ten hoogste vier jaar (240 ECTS punten) te bepalen.

De bachelorfase in het wetenschappelijk onderwijs heeft een doorstroomfunctie. Na het behalen van het bachelorexamen zal een student kunnen kiezen voor:

  • Het volgen van een masteropleiding aan de eigen instelling of het switchen naar een masteropleiding aan een andere Nederlandse universiteit; elke universiteit moet voor iedere bacheloropleiding tenminste één doorstroom-masteropleiding aanbieden. De universiteit moet dit in principe zelf doen; slechts bij uitzonderlijke redenen waardoor dit niet mogelijk is, mag bij verkregen instemming van de medezeggenschapsorganen een overeenkomst met een andere universiteit worden gesloten waarin de doorstroming van studenten naar een masteropleiding aan een andere universiteit wordt geboden.
  • Het vervolgen van de studie aan een buitenlandse instelling.
  • Het toetreden tot de arbeidsmarkt. De vraag van de arbeidsmarkt zal hierin een grote rol spelen. Ook al is de wo-bacheloropleiding niet gericht op het behalen van een beroepskwalificatie, toch zal de organisatie van de opleiding zo flexibel moeten zijn dat de student in de gelegenheid wordt gesteld zich ook enigermate voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

info