Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Een student die lesgeld heeft betaald voor het mbo, heeft bij een overstap in hetzelfde studiejaar naar een opleiding het hbo recht op vermindering van het wettelijke collegegeld op basis van art. 7.48 lid 2. Dit artikellid regelt dat iemand die les- of cursusgeld heeft betaald en die zich daarnaast of in plaats daarvan inschrijft bij een instelling waar een hoger (wettelijk) collegegeld betaald moet worden, het verschil betaalt tussen het betaalde lesgeld en het verschuldigde collegegeld. Vrijwel alle mbo leerlingen zullen zich pas na het behalen van het mbo diploma inschrijven voor het hbo, omdat ze anders geen toegang hebben (tenzij ze al een havo of vwo diploma zouden hebben). Van 'daarnaast' inschrijven zal dus niet vaak sprake zijn; wel van zich 'in plaats daarvan' inschrijven. Om van deze vermindering van collegegeld gebruik te kunnen maken hoeft een student, die zich uitschrijft bij het mbo zich niet aansluitend voor het hbo in te schrijven. Er mag best een maand (of meer) tussen zitten. (CBHO 2003 nr. 55).

Het lesgeld dat in mindering wordt gebracht op het volledige collegegeld is het bedrag dat een leerling heeft betaald na restitutie wegens uitschrijven bij het mbo. Volgens artikel 7 eerste lid van het Uitvoeringsbesluit Les- en Cursusgeldwet krijgt een leerling na uitschrijving (vóór 1 mei) een twaalfde deel van het lesgeld terug voor iedere in dat cursusjaar resterende hele maand waarin de leerling niet langer staat ingeschreven.

Een voorbeeld voor een leerling die zich in januari uitschrijft bij het mbo en zich per 1 februari voor het hbo inschrijft:

Het collegegeld 2014-2015 bedraagt € 1906. Het lesgeld bedraagt € 1118. De leerling krijgt 6/12 terug (het schooljaar loopt van augustus tot augustus). De leerling heeft dus € 559 betaald. Aan collegegeld moet hij nog betalen: : € 1906- € 559,- = € 1347.

Een complicatie is dat DUO geen 'bewijs betaald lesgeld' afgeeft. DUO geeft wél een bewijs af dat er (wel of geen) lesgeld is gerestitueerd. Als de leerling dit bewijs inlevert bij de hogeschool, kan men daarop zien dat en hoeveel lesgeld is betaald. Vervolgens kan men bepalen of en zo ja, hoeveel collegegeld er verschuldigd is.

Volgens artikel 7.48 lid 3 betaalt een student die zich tijdens een studiejaar inschrijft, 1/12 deel voor iedere maand waarin hij staat ingeschreven. Iemand die zich per 1 februari inschrijft betaalt dus 7/12 van € 1906,- = € 1111,83. Deze student betaalt dus minder collegegeld dan een mbo'er die in datzelfde studiejaar al lesgeld heeft betaald. Het is niet duidelijk of het lesgeld van een mbo'er ook op basis van art. 7. 48 lid 3 mag worden berekend.

Niet iedere instelling past het voorgaande zo toe. Er zijn andere interpretaties die hier achterwege blijven. Indien een leerling / student het niet eens is met de hoogte van het collegegeld dat hem in rekening wordt gebracht kan hij in beroep gaan bij de geschillenadviescommissie van de onderwijsinstelling.