Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Uitgangspunt is dat het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in de Nederlandse taal (art. 7.2 WHW). Er kan een andere taal worden gebruikt indien het om een opleiding in die taal gaat of wanneer er een gastcollege gegeven wordt door een anderstalige gastdocent. Ook 'indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt' kan een andere taal gebezigd worden. In dat geval moet er een gedragscode worden opgesteld.

info