Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur moet procedureregels opstellen voor de inschrijving en de beëindiging van de inschrijving (art. 7.33 WHW). Ook voor het vaststellen van het instellingscollegegeld (art. 7.46) en voor de terugbetaling van het wettelijke collegegeld (art. 7.48) moeten procedureregels worden vastgesteld.

De meeste instellingen hebben een inschrijfreglement dat zowel de inschrijving regelt als de (terug-)betaling van het collegegeld. Veel reglementen gaan verder dan het alleen aangeven van de procedures; vaak wordt ook vermeld wat de rechten (en plichten) van de student zijn als het om uitschrijven en terugbetalen van collegegeld gaat. In het reglement moet duidelijk naar voren komen of de regels alleen gelden voor het wettelijke collegegeld of ook voor het instellingscollegegeld. Indien dat laatste niet het geval is, moeten er aparte regels opgesteld worden voor de terugave van het instellingscollegegeld. Dit gaat verder dan 'regels van procedurele aard', omdat er wordt vastgelegd of en hoeveel instellingscollegegeld er wordt teruggegeven (en dus niet alleen hóe (procedure) het collegegeld wordt teruggegeven).

info