Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Elke opleiding dient een onderwijs- en examenregeling (OER) te hebben. (art 7.13 WHW).

De regeling heeft de instemming nodig van de medezeggenschapsraad van de desbetreffende opleiding (met uitzondering van de eerste zeven van onderstaande punten)

De OER moet minimaal de volgende onderwerpen bevatten:

 • de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens
 • de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding
 • de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student na het voltooien van de opleiding moet hebben verworven
 • de inhoud van de praktische oefeningen
 • de studielast van de opleiding, en onderwijseenheden
 • de regels betreffende het studieadvies
 • de eventueel door het instellingsbestuur vastgestelde afwijkende studielast voor masteropleidingen in het wo
 • het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden
 • de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding
 • waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van tentamens en examens
 • waar nodig, de geldigheidsduur van de behaalde tentamens
 • de aard van de tentamens (mondeling, schriftelijk of anderszins)
 • de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in staat worden gesteld tentamens af te leggen
 • de openbaarheid van mondeling af te leggen tentamens
 • de termijn waarbinnen een uitslag van een tentamen bekend moet zijn
 • de wijze en het tijdstip waarop inzage in het beoordeelde werk is geregeld bij schriftelijke tentamens
 • de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden
 • de vrijstellingsregeling voor tentamens
 • waar nodig, de bepaling dat het met goed gevolg afgelegd hebben van een tentamen voorwaarde is voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens
 • waar nodig. de verplichting tot bijwonen van praktische oefeningen i.v.m. toelating tot het desbetreffende tentamen
 • de wijze waarop de bewaking van de studievoortgang en individuele studiebegeleiding is geregeld

info