Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Artikel 7.60 WHW regelt de samenstelling van het College van Beroep voor de examens.

Leden van het instellingsbestuur mogen er geen deel van uitmaken.

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 'voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar'. Meestal is de voorzitter daadwerkelijk een rechter. Naast docenten, kunnen ook studenten deel uitmaken van het college. Meestal is het zo geregeld dat een student of docent van een opleiding waarvoor degene die beroep aantekent is ingeschreven, vervangen wordt door iemand uit een andere opleiding. Dat voorkomt partijdigheid.

Er is beroep mogelijk tegen beslissingen (of uitblijven van beslissingen) op grond van onder andere de volgende zaken:

  • Negatief studieadvies advies met afwijzing.
  • Verwijzing postpropedeutische fase (toegang alleen tot bepaalde afstudeerrichtingen).
  • Beslissingen o.g.v. toelatingsonderzoeken (het gaat hier om de wijze van beoordelen, niet om de toelating. Als het om toelating gaat is de geschillenadviescommissie het orgaan dat hierover advies verstrekt.
  • Toelating tot examens (voor zover geen beslissingen van algemene strekking).
  • De uitslag van een tentamen of examen (het gaat daarbij niet om de beoordeling zelf, maar om de wijze van beoordelen).
  • De weigering van een vrijstelling.
  • De waardering van scripties en practica.

De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt zes weken bij de 'faciliteit'. die stuurt het door naar het College van Beroep voor de examens. Het College vraagt partijen eerst of er een 'minnelijke schikking' mogelijk is. Hiervoor krijgen zij drie weken de tijd. Lukt dit niet dan wordt het beroepschrift in behandeling genomen.
Er moet binnen tien weken na ontvangst van het beroepschrift beslist worden.
Er kan ook een 'voorlopige voorziening' gevraagd worden, indien onverwijlde spoed vereist is. In dat geval beslist de voorzitter op korte termijn, in afwachting van de beslissing van het college zelf.

Indien het College van Beroep het beroep gegrond verklaart, vernietigt het de beslissing geheel of gedeeltelijk. Het college kan echter niet een nieuw besluit nemen in plaats van het vernietigde besluit.

Tegen uitspraken van het College van beroep voor de examens kan beroep worden ingesteld bij College van Beroep Hoger Onderwijs in Den Haag.

info