Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur moet nadere regels vaststellen omtrent het studieadvies. In die regeling moet in ieder geval de studieresultaten vermeld worden die studenten moeten behalen en de voorzieningen die zijn getroffen om een goede studievoortgang te waarborgen. De medezeggenschapsraad heeft geen instemmingsrecht. (art. 10.20 onder e WHW)

info