Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Bij een voltijdse of duale opleiding moet het studieadvies uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase gegeven worden. Bij een deeltijdse opleiding bepaalt het instellingsbestuur zelf wanneer het advies gegeven wordt.

Het is onduidelijk of met 'eerste jaar van inschrijving' bedoeld wordt het eerste studiejaar van inschrijving of de eerste 12 maanden. Als een student zich in de loop van een studiejaar heeft ingeschreven, bijvoorbeeld op 1 februari, is het de vraag of zijn eerste jaar van inschrijving eindigt op 31 augustus of op 31 januari. In het laatste geval wordt het advies uiterlijk 31 januari uitgebracht. Instellingen gaan hiermee verschillend om, omdat september-januari slechts vijf maanden omvat en februari-juli zes maanden.
Het is verstandig als de instelling definieert wat het "eerste jaar van inschrijving "is.

Daarnaast mag het instellingsbestuur het advies uitbrengen zolang de student het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft afgelegd. Dus ook in het tweede en zelfs het derde of vierde enz. jaar van inschrijving voor de propedeuse mag er een advies worden uitgebracht. Indien er ook na het eerste jaar een advies met afwijzing wordt uitgebracht, moet dat vermeld worden in de Regeling studieadvies.

info