Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Om een bindend negatief studieadvies te mogen uitbrengen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

 • Er moeten zodanige voorzieningen zijn dat de mogelijkheden voor een goede studievoortgang zijn gewaarborgd. Hierbij kan gedacht worden aan studiebegeleiding, maar ook aan onderwijsvoorzieningen in brede zin die goed georganiseerd moeten zijn. Bij onderwijsvoorzieningen die niet goed georganiseerd zijn kun je denken aan bijvoorbeeld teveel lesuitval of niet doorgaan van een snuffelstage omdat er niet voldoende stageplaatsen beschikbaar waren.
 • Er moet een 'waarschuwing' gegeven worden. Deze moet op een zodanig tijdstip gegeven worden dat de student zijn studieresultaten kan verbeteren. De waarschuwing moet zowel gegeven worden bij het advies met afwijzing in het eerste jaar als bij het advies met afwijzing ná het eerste jaar. Dat laatste heeft het College van beroep voor de examens van een hbo-instelling uitgesproken.
 • De student moet, voordat hij een afwijzing krijgt, in de gelegenheid gesteld te worden om 'gehoord' te worden.
 • Er moet rekening gehouden worden met persoonlijke omstandigheden. Deze zijn opgesomd in het Uitvoeringsbesluit WHW, hoofdstuk 2, artikel 2.1:

  a. ziekte van betrokkene,
  b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,
  c. zwangerschap van betrokkene,
  d. bijzondere familieomstandigheden,
  e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van bijv. een opleidingscommissie, de medezeggenschapsraad, het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid (zie voor uitgebreide opsomming het Uitvoeringsbesluit).

info