Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Organisatie van het onderwijs

Het instellingsbestuur kan bepalen dat iemand met een buitenlands diploma het bewijs moet leveren de Nederlandse taal voldoende te beheersen (Art. 7.28 WHW). Het instellingsbestuur kan bepalen dat betrokkene zonder dat bewijs niet kan worden ingeschreven. Het mag echter ook bepalen dat de student zich wel mag inschrijven, maar geen examens of tentamens mag afleggen, voordat hij de taal voldoende beheerst. De beheersing van de Nederlandse taal wordt gekoppeld aan het "met vrucht kunnen volgen van het onderwijs". Hieruit kan worden afgeleid dat deze eis alleen gesteld mag worden bij Nederlandstalige opleidingen en niet bij bijv. Engelstalige opleidingen. Over eisen bij opleidingen in een vreemde taal is in de wet niets geregeld. Naar analogie van de eis aan studenten met een buitenlands diploma die een Nederlandstalige opleiding willen volgen, om de taal voldoende te beheersen, wordt bij de meeste Engelstalige opleidingen de eis gesteld om de Engelse taal goed te beheersen.

LET OP
Aan studenten met een in Nederland afgegeven diploma mag geen (Nederlandse of Engelse) taaleis worden gesteld. Er mag ook niet geëist worden dat de student een voldoende heeft voor Nederlands (of Engels). Dat zou immers een extra eis zijn, die niet is opgenomen bij de 'nadere vooropleidingseisen'. Als een opleiding echter zowel in het Nederlands als in het Engels wordt aangeboden kan van studenten die de Engelstalige variant willen volgen wél gevraagd worden dat zij een voldoende (of hoger) voor Engels hebben. Voldoen zij niet aan die eis, dan kunnen zij uitwijken naar de Nederlandstalige variant.
Europese studenten moeten hetzelfde behandeld worden als Nederlandse studenten. Toch mag aan hen een taaleis gesteld worden. Het gaat hier om studenten met een buitenlands diploma. Aangezien aan alle studenten (dus ook aan studenten met de Nederlandse nationaliteit) met een in het buitenland afgegeven diploma een taaleis gesteld mag worden, geldt die eis ook voor studenten uit de EU. Die worden op deze manier immers hetzelfde behandeld als Nederlandse studenten die een diploma in het buitenland hebben behaald.

info