Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

In dit deel wordt behandeld:

 • De definitie van het begrip functiebeperking.
 • Een indeling in en korte bespreking van categorieën.
  Er wordt veelvuldig doorgelinkt naar websites met detailinformatie over de besproken functiebeperking. Deze paragraaf functioneert als een eenvoudige toegang tot veel zinvolle informatie.
 • De rechten van de student.
  We maken onderscheid tussen rechten op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en de Wet Gelijke behandeling (WGB). De rechten op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF2000) komen in de paragraaf Financiële Regelingen aan de orde.
 • Het beleid van hogescholen.
 • Voorzieningen voor studenten.
  We maken onderscheid in
  - Voorzieningen voor toetsen
  - Onderwijsvoorzieningen
  - Materiële voorzieningen
  We geven voor elk type voorziening aan welke functionaris of welk orgaan bevoegd is te beslissen.
  Ook geven een hele lijst voorbeelden van mogelijke voorzieningen.
 • Registratie.
  Raden van Bestuur en directies willen graag een overzicht van de kosten van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Hiervoor is registratie van deze studenten en de betreffende voorzieningen noodzakelijk. Hier speelt o.a. het probleem van privacy, maar ook het feit dat beslissingen over voorzieningen op vele plekken in de organisatie genomen worden.
 • Voorlichting aan (aspirant-)studenten

info