Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Uitgangspunt is dat elke student die dat nodig heeft, deskundige (individuele) studieloopbaanbegeleiding krijgt, gericht op het wegnemen van obstakels die hij ten gevolge van een beperking ondervindt.

Een belangrijk startpunt voor een succesvolle studie is een intakegesprek, waarin de student kan aangeven wat hij van de studie verwacht en welke aanpassingen of studiehulpmiddelen nodig zijn. Voor een adequate advisering is deskundigheid nodig: kennis van studiemogelijkheden, regelingen en aanpassingen in relatie tot de functiebeperking. Het intakegesprek kan gevoerd worden door de (beoogd) eerstelijns begeleider, wanneer die over de vereiste kennis beschikt, een specialist binnen de opleiding of erbuiten (studentendecaan). De intaker heeft een coördinerende rol: hij bespreekt met de student welke aanpassingen nodig zijn, zorgt ervoor dat afspraken worden gemaakt en ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. In principe doet de student zelf de noodzakelijke aanvragen voor voorzieningen (examencommissie, facilitaire dienst, opleidingsmanager, College van Bestuur).

Veel studenten vinden het vervelend om steeds weer opnieuw hun situatie te moeten uitleggen aan docenten en andere medewerkers. Het is daarom prettig wanneer de student te maken heeft met één contactpersoon / begeleider. In een aantal situaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van voorzieningen, is het prettig dat de begeleider vanuit een onafhankelijke positie kan opereren. Dit pleit voor een begeleider buiten de opleiding. Aan de andere kant is voor de directe begeleiding bij de studie een begeleider die dichtbij of binnen de opleiding zit, handig.

In onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op de verschillende rollen in de begeleiding:

info