Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

"Binnen elke instelling voor hoger onderwijs dienen voorzieningen aanwezig te zijn, gericht op de behoeften van studenten met een functiebeperking. De kwaliteit en continuïteit van deze voorzieningen moet gewaarborgd zijn."

(Rapport, Onbelemmerd studeren, Inspectie van het Onderwijs, januari 2010).

Door de onderwijsinspectie zijn op hoofdlijnen normen en criteria / minimumvoorwaarden geformuleerd waaraan de voorzieningen binnen een instelling moeten voldoen op het gebied van:

Klikken op een onderwerp levert het door de inspectie verwoorde referentiekader op dit gebied.

Begin 2010 heeft slechts de helft van alle onderzochte instellingen beleid geformuleerd. Slechts een derde deel van de onderzochte instellingen voldoet op alle onderzochte criteria aan de eisen die de inspectie stelt aan waarborgen voor kwaliteit en continuïteit van voorzieningen.

Studenten ervaren nog forse verschillen tussen opleidingen en instellingen en zijn ontevreden over de kennis van docenten en andere medewerkers over studeren met een beperking. Vooral op het onderdeel evaluatie (tevredenheid) moet nog veel gebeuren. Minder dan de helft van alle onderzochte instellingen peilt structureel de mening van studenten met een beperking of van betrokken medewerkers.

Er zijn enkele hogescholen die zelf aanvullend beleid ontwikkelen om de positie van studenten met een functiebeperking te verbeteren. Een voorbeeld van een beleidsnotitie is deze van Fontys.

info