Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Referentiekader rapport Onbelemmerd Studeren, Inspectie van het Onderwijs, januari 2010:

Onderwerp Aanpassingen van toetsvormen en tentamentijd

Afspraken over aanpassingen van toetsing en examinering worden tijdig nagekomen en adequaat uitgevoerd.

  • De instelling heeft mogelijkheden en voorzieningen voor aangepaste toetsing voor studenten met een functiebeperking, zoals extra tentamentijd of een aangepaste toetsvorm.
  • Verzoeken worden binnen redelijke termijn afgehandeld en indien van toepassing gemotiveerd afgewezen.
  • Het is duidelijk wie beslist over aanpassingen van toetsing en examinering en welke criteria daarbij worden gehanteerd.
  • Het besluit over aanpassingen stoelt op voldoende kennis van de functiebeperking en de betreffende (toets)mogelijkheden.
  • Afspraken tussen instelling en student over aanpassingen worden nagekomen.

info