Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Referentiekader rapport Onbelemmerd Studeren, Inspectie van het Onderwijs, januari 2010:

Onderwerp Begeleiding

Elke student die dat nodig heeft krijgt deskundige (individuele) studieloopbaanbegeleiding, gericht op het wegnemen van obstakels die een student ten gevolge van een beperking ondervindt.

  • Alle studenten worden voor aanvang van de studie in de gelegenheid gesteld om aan te geven of er behoefte is aan (individuele) begeleiding of advisering.
  • De begeleider beschikt over voldoende vaardigheden en deskundigheid om de student met een functiebeperking adequaat te begeleiden.
  • De begeleider bespreekt met de student welke voorzieningen nodig zijn en ziet erop toe dat afspraken over aanpassingen worden gemaakt en nagekomen.
  • De begeleider onderhoudt of bevordert het contact tussen de student en andere betrokkenen (docenten, medewerkers, deskundigen).
  • De student heeft in de loop van de studie met een beperkt aantal begeleiders te maken.

info