Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Referentiekader rapport Onbelemmerd Studeren, Inspectie van het Onderwijs, januari 2010:

Onderwerp Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit

De instelling voert een beleid dat de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen waarborgt.

  • De instelling heeft haar visie, beleid en doelstellingen geformuleerd; het beleid stimuleert onder meer positieve beeldvorming en begrip; de continuïteit van beleid is gewaarborgd via de inzet van mensen en middelen.
  • De deskundigheid van docenten en medewerkers ten aanzien van studeren met een functiebeperking wordt actief bevorderd.
  • Er zijn heldere procedures voor hulp aan studenten met een functiebeperking; taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en duidelijk.
  • De kwaliteit van de voorzieningen wordt regelmatig geëvalueerd onder, in ieder geval, studenten; evaluatiegegevens worden gebruikt voor verdere verbetering van het voorzieningenniveau.
  • Er zijn voorzieningen voor de financiële ondersteuning van studenten in bijzondere omstandigheden: ziekte of zwangerschap, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen (art. 7.51 WHW).
  • De instelling legt in het studentenstatuut vast hoe in bovenstaande punten (aspecten 1 tot en met 5) is voorzien; artikel 7.13 lid 2 ad m van de WHW is daarvan vanzelfsprekend onderdeel.

info