Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Volgens het Ministerie van O.C&W.: "Onder functiebeperking en chronische ziekten wordt verstaan elke lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis die de studievoortgang vertraagt. Dit kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en zware migraine".

Een functiebeperking kan tijdelijk zijn maar is meestal structureel. Slechts een deel van alle functiebeperkingen is voor anderen zichtbaar.

info