Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

De WHW besteedt op enkele plaatsen specifieke aandacht aan studerenden met een functiebeperking, te weten:

  • Art. 7.13, lid 2m verplicht het instellingsbestuur om in het onderwijs- en examenreglement (OER) vast te stellen 'de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld tentamens af te leggen'.
  • Art. 7.51 lid 1 en 2 vermelden dat studenten bij ziekte, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen recht hebben op financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds indien de ziekte of functiestoornis heeft geleid tot studievertraging en de student aanspraak heeft of heeft gehad op de prestatiebeurs.
  • Art. 7.8b. Studieadvies propedeutische fase
    Een afwijzend negatief bindend studieadvies kan slechts worden gegeven, indien de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studievoortgang zijn gewaarborgd. Een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis is bij AMvB aangewezen als een van de persoonlijke omstandigheden.
  • Art. 7.9 Verwijzing in postpropedeutische fase
    Bij de weging van de studieresultaten, bedoeld in het tweede lid, onder a en c, houdt het instellingsbestuur rekening met de persoonlijke omstandigheden van de student. Bij AMvB is bepaald welke persoonlijke omstandigheden het instellingsbestuur in zijn beoordeling betrekt: een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis valt hieronder.

In onderstaande paragrafen wordt speciefieke aandacht gegeven aan de rechten op het gebied van:

info