Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Vanwege de civiele rechtsgevolgen moet er altijd een 'volwaardig' getuigschrift worden uitgereikt, er kan aan een student geen 'aangepast' getuigschrift worden verstrekt.

De onderwijsinstelling, in casu de examencommissie van de opleiding, is op grond van art. 7.11 WHW, verplicht aan te geven op grond waarvan overgegaan kan worden tot het uitreiken van een getuigschrift.

De onderwijsinstelling is verplicht in de OER van de opleiding vast te leggen 'de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij het beëindigen van de opleiding moet hebben verworden, en waar nodig de inrichting van practische oefeningen (WHW art. 7.13 lid 2c en 2d) De opleiding formuleert dit veelal in de vorm van kernkwalificaties, bereopskwalificaties of competentieprofielen.

Voor een aantal (vooral) medische beroepen liggen de beroepsvereisten vast bij wet (WHW art. 7.6). Voor sommige beroepen zijn de beroepsvereisten vastgelegd in specifieke wetten, zoals de Wet op de registeraccontants.

Indien aan een student met een functiebeperking geen getuigschrift kan worden uitgereikt omdat betreffende student vanwege z'n beperking niet alle opleidingscompetenties kan behalen, ontvangt de student een verklaring waarin de toetsen zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Deze verklaring wordt afgegeven door de examencommissie van de opleiding (WHW art. 7.11 lid 5)

info