Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Het betreft het recht op het afleggen van toetsen of tentamens op een wijze die geschikt is. Om recht te hebben op deze voorziening moet men aan nadere voorwaarden voldoen. Relevante wetgeving is te vinden in de WHW:

  • De onderwijsinstelling is verplicht in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding vast te stellen 'de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld tentamens af te leggen' ( WHW art. 7.13 lid 2m).
  • Onderwijsinstellingen bieden hiervoor uiteenlopende voorzieningen zoals verlenging toetstijd, vergroot lettertype, mondeling toets i.p.v. schriftelijk of vice versa, gebruik laptop bij toetsing, toetsen mogen afleggen in een rustige / prikkelarme ruimte. De examencommissie van de opleiding beslist op de aanvraag voor aangepaste toetsing.
  • Bij het aanvragen van aanpassingen van de inhoud van de toetsen, een vervangende opdracht, compensatie door een ander vak of alternatief voor practica, veldwerk of stage moet goed gekeken worden of men daarmee afwijkt van het 'normale' onderwijsprogramma. Voor het behalen van een getuigschrift moet men uiteindelijk voldoen aan de kernkwalificaties van de opleiding.
  • Opleidingen die meer competentiegerichte beroepsprofielen ontwikkelen, bieden meer ruimte voor flexibele eindkwalificaties dan opleidingen die 'enge eindtermen' kennen. Het instellingsbestuur bepaalt wat er in de OER wordt vastgelegd. Via medezeggenschapsorganen kunnen studenten medewerkers van een instelling dit proberen te beïnvloeden.

info